20.06


2016

Договор за безвъзмездна помощ

ПАНФЛЕКС И ТРОТЕХ ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0320-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП".

Проект BG16RFOP002-2.001-0320 има за цел да повиши производствения капацитет на средно предприятие от предпечатния сектор - ПАНФЛЕКС И ТРОТЕХ ООД и да обуслови възможността за увеличаване на износа чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския пазар и да разшири позициите си на европейския.

За повече информация:

Scroll to top