29.12


2016

Публична покана за избор на изпълнител | сушилня

Панфлекс и Тротех ООД изпълнява ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0320-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор на изпълнител/и с Публична покана с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Сушилня с шест чекмеджета- 1 бр.“

За повече информация относно тръжната документация:

Scroll to top