29.11


2016

Публична покана за избор на изпълнител | оборудване

Панфлекс и Тротех ООД изпълнява ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0320-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор на изпълнител/и с Публична покана с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:
 - Обособена позиция № 1: Система за флексографски плаки-1 бр.
 - Обособена позиция № 2: Процесор- 1 бр.
 - Обособена позиция № 3: Експониращ осветяващ завършващ модул- 1 бр.
 - Обособена позиция № 4: Сушилня с шест чекмеджета- 1 бр.
 - Обособена позиция № 5: Перфоратор- 1 бр.".

За повече информация относно тръжната документация:

Scroll to top