НОВИНИ

СКОРО

Предстоящо отваряне на офис Пловдив – с. Труд, ул. Карловска №40!!!

Повече

Договор за безвъзмездна помощ

ПАНФЛЕКС И ТРОТЕХ ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0320-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП".

Повече

Публична покана за избор на изпълнител | оборудване

Панфлекс и Тротех ООД изпълнява ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0320-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", като във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор на изпълнител/и.

Повече

Публична покана за избор на изпълнител | сушилня

Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0320-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", Панфлекс и Тротех ООД провежда процедура за избор на изпълнител/и с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Сушилня с шест чекмеджета- 1 бр.“

Повече

Обявяване на резултати

Обявяване на резултати от процедурата по избор избор на изпълнител/и с Публична покана с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции.

Повече
Scroll to top