Публична покана за избор на изпълнител | оборудване

Панфлекс и Тротех ООД изпълнява ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0320-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, като във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор на изпълнител/и.

Повече...More Tag
Scroll to top