Публична покана за избор на изпълнител | сушилня

Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0320-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Панфлекс и Тротех ООД провежда процедура за избор на изпълнител/и с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Сушилня с шест чекмеджета- 1 бр.“

Повече...More Tag
Scroll to top