ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Въведение

ПАНФЛЕКС И ТРОТЕХ ООД с ЕИК: 103921338 и адрес на управление: ВАРНА, ул. ЦАНИ ГИНЧЕВ 24, е администратор на лични данни на физически лица във връзка с търговската си дейност:

• извършване на продажби на продукти и услуги (фотополимерни клишета, услуги по предпечат, продажба на консумативи за печат)

Това изисква събиране на данни за клиенти, доставчици и персонал в съответствие с:

- приложимото счетоводно, данъчно, осигурително и трудово законодателство,
- за последващо им обслужване посредством предоставяне на достъп до нашата електронна страница www.panflextrotech.com

- за разрешаване на технически проблеми, като например некоректно предоставен имейл за достъп, или да се предотвратят потенциални технически проблеми.

• отговаряне на запитвания, постъпили посредством формата за контакти или имейл.

• сключване на търговски договори

Затова в съответствие:

• със законовите разпоредби и в частност с:

- Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент 2016/679).
и
- Закона за защита на личните данни, както и

• желанието ни да Ви дадем максимална сигурност и контрол над личните данни, които ни предоставяте.

Ви информираме за нашата политика как събираме, обработваме, споделяме с трети страни и защитаваме личните Ви данни.

Ще ви помолим да отделите няколко минути и да я прочетете. Изключително важно е да знаете как се ползват вашите лични данни и каква законова защита имате.

 1. Обхват на събираните и съхранявани лични данни на физически лица

ПАНФЛЕКС И ТРОТЕХ ООД събира, съхранява и обработва лични данни на следните групи, обособени в регистри :
клиенти:
- физически лица – клиенти, включващи три имена, ЕГН, имейл, адрес и телефон (по желание).
- физически лица – представляващи фирми – клиенти (МОЛ/получател на фактурата), включващи три имена, адрес на фирмата и личен имейл, чрез който лицето, представляващо фирмата (МОЛ/получател на фактурата) би могло евентуално да бъде идентифицирано;

 • доставчици:

- физически лица – клиенти, включващи три имена, ЕГН, имейл, адрес и телефон (по желание).
- физически лица – представляващи фирми – клиенти (МОЛ/получател на фактурата),включващи три имена, адрес на фирмата и личен имейл, чрез който лицето, представляващо фирмата (МОЛ/получател на фактурата) би могло евентуално да бъде идентифицирано;

 • персонал:

- Трите имена, ЕГН, имейл, телефон, номер на лична карта, образование, трудов стаж, свидетелство съдимост .

 • клиенти на интернет страницата panflextrotech.com / вход webflex/– потребителско име, имейл, парола
 1. Цели за събиране и съхраняване на лични данни

Събираните, съхраняваните и обработваните лични данни са минимално изискуемите и са въз основа на:

 1. Законови задължения, свързани с изискванията на счетоводното, данъчното, трудовото и осигурителното законодателство - за регистри клиенти, доставчици, персонал.
 2. Договорни задължения – име на потребител, имейл и парола за регистър клиенти на интернет страницата www.panflextrotech.com.
 3. Съгласие относно данни за:
  • телефон от страна на клиентите. По този начин се постига по-добра оперативна комуникация с клиентите при възникнал проблем (неполучен отговор на въпрос, некоректно попълнени данни във формата за издаване на фактура и др. подобни). Съгласието се дава по време на попълване на данни за поръчката в контактната форма.
  имейл за по добра комуникативност. Основанието за събиране и съхраняване е деклариране на съгласие от ползвателя. При електронна кореспонденция се смята, че отговорът на изпратен имейл е съгласие за събиране на данните в него.
 • използване на „бисквитки“, необходими за функционирането на интернет страницата panflextrotech.com. Клиентите са предупредени при интернет достъпа до страницата.

Посочените лични данни на физически лица се събират, съхраняват и ползват от администратора единствено във връзка с изброените по-горе цели и основания.

 

 

 1. Съхраняване, споделяне и обработване на данни, включително и от трети лица


4.1. При физически лица - ползватели на WEBFLEX на интренет страницата на фирмата panflextrotech.com.

При физически лица - ползватели на WEBFLEX на интренет страницата на фирмата panflextrotech.com се събират данни единствено за имейл адрес и име за регистрация.

Съхраняваме данните за имейл адрес на сървъри на:

• panflex.cz

В сървъра panflex.cz остава следа от имейли кореспонденцията, които сме ви изпратили и дали сте ги отворили (opens), както и дали сте имали взаимодействие със съдържанието в тях (clicks).

• оторизирани служители за регистър  клиенти на интернет страницата panflextrotech.com на ПАНФЛЕКС И ТРОТЕХ ООД е системния администратор на фирмата, назначен по трудов договор.

 

4.2. При физически лица – клиенти и доставчици и физически лица, представляващи юридическите лица

Събираме, обработваме и споделяме следните ваши данни във връзка с извършването на продажби през нашия сайт:

Имейл адрес (задължително)
(необходим за достъп в системата и известяване на е-фактура, изпращане на фактура и поръчка )
Телефонен номер (по избор)
(желателен, за да можем да се свържем при технически проблеми с имейла или при необходимост от бърза реакция, например, когато сме ви изпратили отговор на ваше запитване и имаме съмнения, че не сте го получили)
Име на физическо лице (задължително)
(необходимо за издаване на е-фактура)
ЕГН (задължително)
(необходим за издаване на е-фактура)
Адрес (задължително)
(необходим за издаване на е-фактура)
МОЛ/получател на фактура
(желателен за издаване на е-фактура, необходим за изпращане на книжна фактура)

Получаваме тези данни, в следствие на това, че ни ги предоставяте при заявка за покупка на наш продукт или услуга.

Вашите данни се съхраняват на сървъри на:

 • на хартиен носител в счетоводния отдел на фирмата;
  • на счетоводен сървър в Панфлекс и Тротех ООД.

  Третите страни, които имат достъп до Вашите данни са:

  • дружество, предоставящо ни одиторски счетоводни услуги, в качеството на лице, обработващо лични данни за нуждите на счетоводното и данъчното законодателство, като е налице писмен договор, ограничаващ действията на обработващия по отношение на предоставените данни само в рамките на законовите задължения, породени от счетоводното и данъчното законодателство и изискващ необходимите действия по защита на предоставяните му лични данни,
  • системата еfaktura.bg на Борика АД, чиито политики в защита на личните данни са в съответствие Регламент 2016/679.

 • сертифициращ орган по ИСО, като е налице търговски писмен договор
 • служители от охранителна фирма за видеонаблядение с цел охрана на производствените бази на фирмата. С охранителната фирма има сключени търговски писмен договори.
 • Институции на Република България, които по закон събират лични данни – Национален Осигурителен Институт, Национална Агенция по Приходите, Инспекция по Труда , Национален Статистически Институт.

До посочените данни имат достъп и:

• оторизирани служители на фирмата - счетоводители и търговци за регистри клиенти и доставчици, счетоводители за регистър персонал на ПАНФЛЕКС И ТРОТЕХ  ООД.

 1. Сроковете за съхраняване и възможност за заличаване на данните

Сроковете за съхраняване и възможност за заличаване на данните на вашите данни и лицата имащи достъп до тях са както следва:

5.1. При физическите лица – ползватели WEBFLEX на интренет страницата на фирмата panflextrotech.com.

Във всеки един момент клиентът създал поръчка, може да влезе в профила си и да изтрие или смени името физическо лице зададено в системата на panflextrotech.com. В противен случай името на физическо лице се пази в базата данни минимум 10 години. С изтриването на профила или след изтичане на 10 години се изтрива и информация за имейли кореспонденцията, дали сте я отворили (opens), както и дали сте имали взаимодействие със съдържанието в нея (clicks)

5.2. При регистър клиенти и доставчици

Сроковете за съхраняване и възможност за заличаване на вашите лични данни са 10 години по законово изискване. Във всеки един момент клиентът/доставчикът/ може да поиска, чрез имейл или обаждане на телефон/и, посочени във контакти на фирмата, да бъде заличен имейл адресът му от базата данни на сайта, както и да се променят или заличат съхраняванита за него лични данни.

Личните данни, при изпратена електронна фактура, се пази в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството в базата данни на системата на efaktura.bg, а именно към момента минимум 10 години и съгласно приложимите общи условия за ползване на efaktura.bg. След изтичане на законовият срок посочен в Закона за счетоводството, при желание личните данни да бъдат изтрити от системата на efaktura.bg, ползвателят може да се обърне към ПАНФЛЕКС И ТОТЕХ ООД, която се задължава да насочи искането към Борика АД.

5.3 При регистър персонал

Сроковете за съхраняване и възможност за заличаване на вашите лични данни са 50 години по законово изискване. Личните данни на работниците и служителите се съхраняват на хартиен и електронен носител в счетоводния отдел на фирмата

6. Логове с IP адреси

Пазим логове с IP адресите, от които се влиза в сайта, но не ги свързваме с конкретен потребител към момента. При констатиране на вероятност за неправомерно ползване на сайта си запазваме правото да започнем да съхраняваме потребителските IP адреси и да ограничаваме достъпа до предварително посочени IP адреси.

При такава промяна ПАНФЛЕКС И ТРОТЕХ ООД се задължава да я обяви в секцията с новини на сайта си.

 1. Пробив в защитата на лични данни и изтичане на информация

При пробив в защитата на лични данни и изтичане на информация администраторът се задължава своевременно в рамките на не повече от 72 часа от констатиране на събитието да уведоми Комисията за защита на личните данни.

 1. Лице, отговарящо за защита на личните данни

Администратор на личните данни е Панфлекс и Тротех ООД, ЕИК 103921338, с управител Александра Боева Янакиева. Приложимите канали за задаване на въпроси по настоящата политика са тези посочени в секция контакти на сайта (виж), като можете да ги насочите към Божидар Славчев Жечев, заемащ функцията лице, отговарящо за лични данни.

 

Дата: 23.05.2018г.                                                                                                                                                                

 

Scroll to top